Одељење за анализу и попуњавање фондова

Кнез Михаилова 56 
11 000 Београд
Контакт особа: Олга Срећковић Франић 
тел.: 011/2024-016

 

У Одељењу за набавку Библиотеке града Београда врши се набавка књига и другог библиотечког материјала за све фондове Библиотеке. Такође, у оквиру Одељења врши се инвентарисање библиотечког материјала, анализа фондова, као и координирана набавка за Удружене библиотеке Београда.

ЗАДАЦИ
Задаци Одељења су да набавља вредне наслове, домаће и преведене, за потребе тзв. општег фонда, односно својих корисника, да обогаћује фондове вредним монографијама на водећим светским језицима, да се стара о квалитетној и актуелној дечјој књизи, да комплетира фондове књига о Београду, београдска издања, стару и ретку књигу, као и све остале посебне фондове, као што су реферална збирка, библиотекарство, уметност, филм, позориште, музика и др., као и периодика и остали посебни фондови некњижне библиотечке грађе (рукописи, микрофилмови, разгледнице, албуми, фотографије, музикалије, плакати, картографија, графике и сл.). 
На основу веома разуђених групних извештаја о набавци, с једне стране, и о коришћењу фондова, с друге стране, у Одељењу се врше анализе о стању фондова и њиховом коришћењу. Као развијена библиотека градског типа, са мноштвом посебних фондова, Библиотека града Београда истовремено развија свој научни и свој популарни карактер. У складу с тим, Одељење се истовремено стара о набавци и чувању највреднијих наслова, али и о куповини довољног броја примерака најтраженијих књига. Интересовања читалаца и стварна вредност набављених монографских публикација су у сталној, живој интеракцији.

НАЧИНИ НАБАВКЕ КЊИГА
Главни начини набавке књига за београдске библиотеке одвијају се путем јавног конкурса који два пута годишње (у априлу и у октобру) расписује Градски секретаријат за културу. Комисија коју поменута институција именује (од библиотекара и угледних културних посленика) одабира од огледних примерака све оне књиге које задовољавају неопходне стандарде (и уметничке и техничке) за фондове библиотека. После таквог избора, Служба за пласман пристигле књиге сортира, печатира и пласира свим библитоекама у граду.  
Од укупних средстава која оснивач одвоји за књиге, Библиотека 20% те суме издваја од сопственог прихода за ванредне интервенције и пропусте у набавци, при чему се има стални увид у дезидерате општинских библиотека. 
Поред куповине, основни начини набавке књига и другог библиотечког материјала су обавезни примерак, поклони, размена. Преко Народне библиотеке Србије, Библиотека града Београда прима обавезни примерак који углавном задовољава њене потребе за насловима. Веома је значајан, такође, учинак сопствених служби: књиге које Одељење добија преко маркетинга, као и публикације које издавачи уступају након одржаних промоција својих издања веома су битни за побољшање набавке, нарочито за увећање потребног броја примерака по актуелном наслову. Наравно, ту је и размена публикација са издавачким кућама, и другим институцијама и библиотекама. Министарство културе Републике Србије откупљује знатан број књига за београдске библиотеке.

ПОКЛОНИ
Одељење, односно Библиотека града Београда, највредније поклоне добија од својих читалаца, од аутора, издавача, институција, а посебно од грађана Београда, али и из других градова у земљи, и из иностранства. Последњих година битно је обогаћен фонд стране књиге поклонима Америчке читаонице, Француског културног центра, Гете института и др.

ОТКУП ОД ПРИВАТНИХ ЛИЦА
С обзиром на то да је велики број грађана заинтересован за продају књига Библиотеци, нужно је напоменути да Библиотека града Београда има мало средстава за откуп књига од приватних лица. Она врши откуп само највредније старе и ретке књиге, важнијих монографија из уметности и, евентуално, добро очуваних колекција.

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja