[календар стручних скупова]

 

Кнез Михаилова 56 / I  спрат
канцеларије 23
Контакт особа: Татјана Перовић
тел.:
2024-023; факс: 2024-023
e-mail:
tatjana.perovic@bgb.rs ; maticno@bgb.rs

 

МАТИЧНОСТ

Одељење за развој библиотечке делатности Библиотеке града Београда као матичне библиотеке за територију града Београда стара се о развоју и унапређењу рада 16 јавних библиотека, 263 школске и 76 специјалних и библиотека општег типа у установама и предузећима.

Увид у стање библиотека врши се путем надзора над стручним радом, анкетним прикупљањем података о библиотечком пословању републички програмски пакет МБС (Мрежа библиотека Србије) и вођењем евиденције о делатностима библиотека, стручних активности и усавршавања библиотечког кадра.

Унапређење квалитета рада у библиотекама врши се инструктивно-саветодавним радом и пружањем стручне помоћи који  обухватају предлог мера за развој и унапређење библиотечке делатности (организацију библиотеке, смештај фонда, ревизију, аутоматизацију библиотечког пословања...) и организују се како на терену тако и у просторијама Библиотеке.

У циљу бржег и потпунијег упознавања библиотечких радника са важећим стандардима, правилницима, упутствима, законским и подзаконским актима која регулишу обављање библиотечке делатности у библиотекама Беоргада и Србије, Одељење организује инструктивне семинаре и стручне скупове.

 

КАДАР

У Одељењу су запослена четири библиотекара и два систем инжењера:

Татјана Перовић, начелник Одељења
Амалија Витезовић, библиотекар
Нада Ћурчић, библиотекар за развој библиотечке делатности
Милан Васиљевић, библиотекар за развој библиотечке делатности
Драган Каралић, стручни сарадник-систем инжињер
Влада Атанасковић
, стручни сарадник-систем инжињер


БЛ ФОНД (фонд библиотекарске литературе)

Одељење располаже стручном литературом из библиотекарства и сродних области коју користе запослени у Библиотеци, студенти Катедре за библиотекарство и информатику и кандидати који се припремају за полагање стручног испита из библиотечке делатности у пролећном, јесењем и ванредним испитним роковима. О циркулацији фонда води се дневна, месечна и годишња статистика.

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Остварује се континуирана сарадња са истим и сродним институцијама (Библиотекарско друштво Србије, Центар за професионални развој запослених у образовању, Секција библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије, активи школских библиотекара београдских општина, друге библиотеке и библиотечке асоцијације) ради унапређења и уједначавања процеса рада.

Стручни радници Одељења учествују на саветовањи- ма и стручним семинарима у земљи и иностранству на којима размењују искуства и усвајају знања потребна за осавремењавање пословања библиотека.

 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА

      • аналитички прати рад, програме и планове одељења и библиотека у мрежи БГБ;

      • учествује у изради годишњег програма рада и периодичних извештаја о раду БГБ;

      • израђује записнике о извршеном надозору над стручним радом библиотека, предлаже мере за унапређивање библиотечке делатности, прати и проучава стање, потребе и услове рада у библиотечкој делатности.